Zahtjev za utvrđivanje regulatorno dozvoljenog prihoda i cijena COTEE 2019

Zahtjev za utvrđivanje regulatorno dozvoljenog prihoda i cijena COTEE 2019

O B A V J E Š T E Nj E

DOO ''Crnogorski operator tržišta električne energije'' Podgorica je 20.07.2018. godine Regulatornoj agenciji za energetiku podnijelo Zahtjev za utvrđivanje regulatorno dozvoljenog prihoda i naknade za rad Operatora tržišta za 2019. godinu, broj R-20/4 od 20.07.2018. godine.

U skladu sa članom 13 stav 1 Metodologije za utvrđivanje regulatorno dozvoljenog prihoda i naknade za rad operatora tržišta električne energije (''Službeni list CG'', br. 41/16 i 61/16) Agencija na internet stranici objavljuje zahtjev sa podnesenom dokumentacijom.

Obavještavaju se sva zainteresovana lica da mišljenja i primjedbe na Zahtjev mogu dostaviti Agenciji u roku od osam dana od dana objavljivanja, i to: elektronskim putem na e-mail regagen@t-com.me, faxom na broj 020 229-755 ili poštom na adresu Bulevar Svetog Petra Cetinjskog broj 96 Podgorica.

Dokumentaciju možete preuzeti ovdje.